نرم افزار مدیریت پیشرفته سیستم مالی و آموزشی EPS

این نرم افزار مخصوص موسسات و مراکز آموزشی نظیر مدارس، آموزشگاههای زبان، کامپیوتر و همچنین مراکز آموزشی پودمانی ایجاد شده است. این سیستم، کاملا به صورت مبتنی بر وب بوده و تمامی فرآیند کاری اینگونه موسسات را در زمینه آموزشی و مالی مرتبط، انجام میدهد. فرآیندهایی از قبیل ثبت نام دانشجو، تعیین دوره ها و ترم ها، ثبت اطلاعات اساتید و پایه حقوق ساعتی آنها، ثبت نام دانشجویان در دوره ها و صدور تاییدیه ثبت نام، ثبت نمرات و صدور کارنامه، سوابق تحصیل در موسسه و تسویه حسابها و امور مالی مرتبط با ثبت نام. همچنین محاسبه دستمزد اساتید و صدور فیش حقوق ترمی برای آنها، از دیگر امکانات این سیستم است.